top of page
  • Instagram
  • Facebook

ALGEMENE VOORWAARDEN KAMERSHUUR

1. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Alle reserveringen voor verblijven in gastenkamers waarvan de eigenaar lid is van de Fédération des Gîtes de Wallonie en uitsluitend deze reserveringen zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt de klant geacht kennis te hebben genomen van de genoemde voorwaarden en alle clausules te hebben aanvaard ten laatste bij het betalen van de reserveringswaarborg of het in bezit nemen van de kamer. De eigenaar verklaart dat het gehuurde goed voldoet aan Boek III van het Waalse Wetboek van Toerisme met betrekking tot de brandnormen voor lokale toeristische logies.


2. TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT EN BETALING VAN DE PRIJS
De reservering wordt van kracht en vormt een huurcontract zodra de klant de eigenaar een aanbetaling van 50% van het bedrag van de prijs van het verblijf heeft gestuurd. Het in bezit nemen van de kamer vormt tevens een huurcontract. Prijzen zijn inclusief alle heffingen, exclusief toeristenbelasting en eventuele toeslagen. Het saldo van het verblijf dient bij aankomst aan de eigenaar te worden betaald. Verbruik en extra diensten die niet vooraf zijn voorzien, worden op het einde van het verblijf aan de eigenaar betaald. Tenzij anders vermeld, zijn alle betalingen ter plaatse uitsluitend contant.


3. ANNULERING VAN HET CONTRACT
Elke annulering door de klant moet per brief, fax (fax), e-mail of telegram aan de eigenaar worden meegedeeld.
• Als de annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, wordt de aanbetaling volledig terugbetaald. In andere gevallen blijft de borg bij de eigenaar.
• Als de annulering minder dan 48 uur voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, blijft de aanbetaling bij de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs van de accommodatie op te eisen.
• In geval van een verkort verblijf blijft de prijs die overeenkomt met de prijs van de accommodatie en de gevraagde maar niet gebruikte aanvullende diensten volledig verworven door de eigenaar.
In geval van annulering van het verblijf door de eigenaar vóór de aanvangsdatum van het verblijf, dient hij de klant hiervan met alle mogelijke middelen op de hoogte te stellen en te bevestigen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De klant zal, zonder vooruit te lopen op vergoeding van eventuele geleden schade, de betaalde bedragen onmiddellijk terugbetaald krijgen. Behalve in geval van overmacht, krijgt hij ook een schadevergoeding gelijk aan de helft van de prijs van het verblijf als de annulering minder dan 48 uur voor aanvang van het verblijf plaatsvindt of krijgt hij accommodatie van dezelfde of hogere kwaliteit aangeboden tegen de prijs van zijn reservering.


4. AANKOMST, VERTREK EN DUUR VAN HET VERBLIJF
De klant dient zich op de aangegeven dag en op de aangegeven tijden aan te bieden. Op grond van een wettelijke verplichting zal de klant bij aankomst worden gevraagd om de informatie die nodig is voor de controle van de reizigers (contactgegevens, identiteitsnummer, enz.) door te geven. In geval van late of vertraagde aankomst dient de klant de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant niet binnen het uur na de geplande dag en tijd van het verblijf is verschenen, vervalt de reservering en kan de eigenaar over zijn gastenkamers beschikken. De borg blijft bij de eigenaar die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs van de accommodatie op te eisen.
Tenzij anders overeengekomen met de eigenaar, is vertrek voor 11.00 uur. Bij een reservering voor bepaalde tijd van meer dan 15 dagen, of voor onbepaalde tijd, zullen partijen gezamenlijk een inventaris opmaken. De klant die een reservering maakt bij een eigenaar voor een bepaalde periode kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om langer in het pand te blijven dan de voorziene periode. Toewijzing of onderverhuur is verboden.


5. GEBRUIK EN BEZETTING VAN RUIMTES
De klant moet het rustige karakter van het pand respecteren en er gebruik van maken in overeenstemming met zijn bestemming. Hij zal rekening houden met de rust van de andere bewoners en de eigenaar. Ouders zullen er ook op toezien dat hun kinderen de leefregels van de plaats respecteren. Het gereserveerde verblijf is vastgelegd voor een bepaald aantal personen, inclusief baby's en jonge kinderen. Als het aantal klanten dit aantal overschrijdt, heeft de eigenaar het recht om de extra klanten te weigeren of om de klant te verplichten een andere kamer te reserveren (indien beschikbaar) om deze klanten te huisvesten, tegen de weergegeven prijs. De weigering kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van
vertrek van de klant kan geen restitutie worden overwogen. Huisdieren zijn alleen toegestaan met de specifieke toestemming van de eigenaar. Bij niet-naleving van deze regel heeft de eigenaar het recht om de klant de toegang tot zijn kamer te weigeren. De weigering kan op geen enkele manier worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van de klant geen restitutie kan worden overwogen.
De klant wordt verzocht niet te roken of te eten in zijn kamer om ongelukken te voorkomen die de kwaliteit en sfeer van de accommodatie kunnen aantasten. Hij verbindt zich ertoe de kamer en het hem ter beschikking gestelde meubilair in goede staat terug te geven.


6. GESCHILLEN
Elke klacht met betrekking tot de inventaris van armaturen moet worden ingediend
• onmiddellijk verwittigd aan de eigenaar,
• ingediend bij de Fédération des Gîtes de Wallonie per e-mail, fax of post binnen de drie dagen na aanvang van het verblijf.
Elke andere klacht met betrekking tot een verblijf kan worden gericht aan de Federatie, die bevoegd is om een voorstel tot minnelijke schikking te doen. Bij gebreke daarvan zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar het gebouw dat de kamers omvat gelegen, bevoegd.

bottom of page